Loading Laddar...
 

Miljöpolicy

Miljöpolicy
Durgés arbetar för att minska sin påverkan på miljön så långt det är tekniskt, ekonomiskt och praktiskt möjligt. Vi ska uppfylla de lagar och krav som ställs på oss och ständigt förbättra vårt miljöarbete genom att:

  • nyttja övningsbilar med så lite miljöpåverkan som möjligt
  • övervaka energiförbrukningen och genomföra energieffektiviseringar där så är tillämpligt
  • använda samt återvinna material effektivt för minimal uppkomst av avfall
  • utbilda och motivera medarbetare till delaktighet i miljöarbetet
  • minimera resande genom att utnyttja modern teknik
  • visa öppenhet och informera våra intressenter om vårt miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden

Durgés verksamhet
bedrivs på ett sådant sätt att miljöhänsyn integreras som en naturlig del tillsammans med kvalitet och kostnadseffektivitet i det dagliga arbetet.

Våra medarbetare ska ha kännedom om pågående miljöarbete.

Den miljöpåverkande resursförbrukningen ska vara så låg som möjligt utan att Durgés verksamhet påverkas negativt.

Durgés miljöarbete och miljöpolicy ses kontinuerligt över.

Durgés ska hålla sig väl informerade om utvecklingen inom miljöområdet.