Miljöpolicy / Miljömål

miljo


Durgés arbetar för att minska sin påverkan på miljön så långt det är tekniskt, ekonomiskt och praktiskt möjligt. Vi ska uppfylla de lagar och krav som ställs på oss och ständigt förbättra vårt miljöarbete genom att:

  • nyttja övningsbilar med så lite miljöpåverkan som möjligt
  • övervaka energiförbrukningen och genomföra energieffektiviseringar där så är tillämpligt
  • använda samt återvinna material effektivt för minimal uppkomst av avfall
  • vid disk och städning minimeras användning av kemikalier
  • vi väljer konsekvent leverantörer som kan uppvisa tydligt miljötänk
  • utbilda och motivera medarbetare till delaktighet i miljöarbetet
  • minimera resande genom att utnyttja modern teknik
  • visa öppenhet och informera våra intressenter om vårt miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden

Durgés verksamhet
bedrivs på ett sådant sätt att miljöhänsyn integreras som en naturlig del tillsammans med kvalitet och kostnadseffektivitet i det dagliga arbetet.
Vi arbetar både med Eco-driving och Safe and Eco.

Den miljöpåverkande resursförbrukningen ska vara så låg som möjligt utan att Durgés verksamhet påverkas negativt.

Durgés miljöarbete och miljöpolicy ses kontinuerligt över. Durgés ska hålla sig väl informerade om utvecklingen inom miljöområdet.
Vi följer både Internationella och Sveriges Trafikutbildares miljö mål.

mål miljö
str miljömål

Vi kan i dagsläget konstatera att vi redan 2018 använder 50% förnyelsebara drivmedel.
Med de drivmedel vi använder minskar vi C02 utsläppen med 35%.
2018 Klimatkalkylerade vi 8 Ton Co2 utsläpp. Detta kämpar vi för att minska.
För att kompensera för vår klimatpåverkan har vi valt att ge bidrag till Divers Against Ghost Nets

gostnets