Hållbart företagande

hallbart-foretagande---anna-lena

Vi vill att vårt arbete präglas av mänskliga rättigheter, arbetsmiljö- och arbetsrättsliga frågor, miljöledning och anti-korruption.

Förutom att efterleva alla tillämpliga lagar, regler och standarder ska såväl bolag och anställda leva upp till Durgés Uppförandekod.

Vår kod baserad på Global Compacts principer.

DURGÉS UPPFÖRANDEKOD

Mänskliga Rättigheter
Vi stödjer och respekterar internationellt proklamerade mänskliga rättigheter.

Arbetsvillkor

Föreningsfrihet
Så långt tillämpliga lagar medger är alla anställda fria att bilda och att vara medlem, eller inte vara medlem, i fackliga organisationer eller liknande externa arbetstagarorganisationer, och att förhandla kollektivt.

Tvångsarbete
Tvångsarbete eller påtvingat arbete får inte tillämpas och anställda är fria att avsluta sin anställning efter skälig uppsägningstid, i enlighet med nationell lag eller avtal. Anställda avkrävs inte deponering av pengar, telefoner eller identitetshandlingar hos sin arbetsgivare.

Anställningsvillkor
Anställda förstår sina anställningsvillkor. Löner och villkor är rättvisa och skäliga, och uppfyller, som ett minimum, det högsta av nationella lagkrav och branschstandarder. Arbetstiden är i enlighet med nationell lagstiftning och inte oskälig. Vi är medlem i BA och följer kollektivavtalet mellan BA Biltrafikens Arbetsgivarförbund och Unionen, vilket innebär att vi har försäkringar för vår personal och vi avsätter, enligt kollektivavtalet, pengar till våra anställdas pension. Kollektivavtalet garanterar också att våra anställda har rätt lön.

Barnarbete
Ingen person anställs som är under den lagstadgade minimiåldern för anställning.

Avskaffande av diskriminering
Anställda behandlas med respekt och värdighet. Kroppslig bestraffning, fysiska, verbala eller andra olagliga trakasserier och varje form av hot eller skrämsel är förbjuden.

All form av diskriminering baserad på partiskhet eller fördomar är förbjuden, såsom diskriminering baserad på ras, hudfärg, kön, sexuell läggning, civilstånd, graviditet, föräldraskap, religion, politisk uppfattning, nationalitet, etnisk bakgrund, socialt ursprung, social status, folkslag, funktionshinder, ålder, fackligt medlemskap och varje annan egenskap eller status som skyddas av tillämplig lokal lag. Anställda med samma kvalifikationer, erfarenheter och prestationer får likvärdig lön för likvärdigt arbete i jämförelse med andra som utför samma arbete under liknande arbetsförhållanden.

Arbetsmiljö
En hälsosam och säker arbetsmiljö och, om tillämpligt, boende tillhandahålles för anställda, i enlighet med internationella standarder och nationella lagar. Lämplig information och utbildning rörande hälsa och säkerhet tillhandahålles för anställda. Säkerhet inkluderar till exempel tydligt markerade och ej blockerade utgångar, nödutgångar och evakueringsplan, regelbundet testade brandlarm, regelbundna utrymningsövningar, första hjälpen-utrustning, säker och korrekt hantering och märkning av kemikalier. Arbetsplatsen, har acceptabel temperatur och ljudnivå, ändamålsenlig ventilation, tillräcklig belysning, rena toaletter, rent dricksvatten och, om hygieniska utrymmen för matförvaring.

Miljö
Ändliga resurser används ansvarsfullt och med försiktighet. Arbetssätt och metoder som reducerar varje miljöbelastning som är kopplad till vår verksamhet gynnas. Innovativ utveckling av produkter och tjänster som ger miljömässiga och sociala fördelar befrämjas.

Anti-korruption
Ingen form av utpressning eller mutor, inklusive oegentliga erbjudanden om betalningar till eller från anställda, eller organisationer, tolereras

Förhållande till kunder
God affärssed, konsekvent agerande och rättvis behandling av kunder är en självklarhet inom verksamheten. Kunderna ska behandlas med respekt. Diskriminering får inte förekomma under några omständigheter, varken på grund av kön, etnisk tillhörighet, ras, hudfärg, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan grund.

Sekretess och integritet
Den som är eller har varit knuten till trafikskolan som anställd eller uppdragstagare får enligt lag inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i anställningen eller uppdraget har fått veta om någon kund. Sekretessen gäller även uppgifter rörande affärsförhållanden och andra förhållanden på trafikskolan. Detta gäller även efter att anställningen eller uppdraget har upphört.